Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Eenmanszaak Steven De Wijngaert, Harnasstraat 20, 2800 Mechelen met als ondernemingsnummer BE0734493106. Email: info@rebeat.be. Telefoonnummer: 0032497358802

ARTIKEL 2: KLANT OF KOPER

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen. 

ARTIKEL 3 : TOEPASSING

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website www.rebeat.be. Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan. De verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. De voorwaarden die gelden op de dag van de bestelling worden als rechtsgeldig beschouwd. 

ARTIKEL 4: AANBOD EN ASSORTIMENT

4.1 Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip op de website www.rebeat.be worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product. De verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

4.2 Het aanbod van de verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop op Europees grondgebied.  
4.3 Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument. Als consument wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

4.4 Afbeeldingen bij het product zijn slechts indicatief. Ze zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.
4.5 Het aanbod is afhankelijk van het marktaanbod en variabel door de aard (tweedehands) van de goederen. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

4.6 Het is mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met info@rebeat.be. De verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden de verkoper niet. 

4.7 Wijzigingen in het BTW-tarief waaraan de verkoper onderworpen wordt, kunnen invloed hebben op de prijs van de producten en diensten.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

5.1 De leveringsmodaliteiten worden in de productinformatie bij het goed vermeld. De verkoper kan op ieder moment de leveringsmodaliteiten wijzigen en zal de koper hiervan  op de hoogte brengen. 

5.2 De vooropgestelde leveringstermijn heeft een indicatief karakter en is niet bindend. De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen af te leveren binnen de vooropgestelde termijn. Een vertraging kan echter geen aanleiding zijn voor een boete of het vorderen van een schadevergoeding. De koper heeft het recht om de aankoop te annuleren bij het niet nakomen van afgesproken leveringstermijn.

5.3 De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

5.4 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers

5.5 Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres. De verkoper kan op elk moment weigeren om de woonst te betreden voor installatie van de goederen indien hij het gevoel heeft dat zijn veiligheid of fysieke integriteit niet kan worden gegarandeerd. De overeengekomen/ betaalde installatievergoeding zal dan niet worden aangerekend/ terugbetaald ten voordele van de klant. 

5.6 Wanneer de klant niet aanwezig is op het onderling overeengekomen tijdstip of de levering weigert, is de klant verantwoordelijk voor het vergoeden van de gemaakte leveringskosten van de desbetreffende leveringspoging. Bij 2 vruchtloze leveringspogingen heeft de verkoper het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. 

5.6 Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

ARTIKEL 6: HET HERROEPINGSRECHT

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De dag van inontvangstneming van de goederen is dag 1. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na dag 1. 

6.2 De koper dient via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post, fax, email of het daarvoor bestemde formulier op de website de verkoper op de hoogte te stellen van de beslissing tot herroeping voor de herroepingstermijn is verstreken. 

6.3 Bij het herroepen van de overeenkomst zullen alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten, worden terugbetaald van zodra de verkoper opnieuw in het bezit is van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft en op voorwaarde dat de goederen zich in hun oorspronkelijke staat bevinden. 

6.4 Het herroepingsrecht kan niet worden uitgevoerd wanneer de goederen zich niet meer in hun oorspronkelijke staat bevinden en/ of beschadigd zijn. 

6.5 De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. Hiervoor zullen geen kosten worden aangerekend.

6.6 Goederen kunnen gratis worden geretourneerd in Mechelen op een tussen koper en verkoper vooraf afgesproken tijdstip. Goederen kunnen opnieuw worden opgehaald door de verkoper aan dezelfde voorwaarden en vergoedingen voor levering zoals beschreven op de website.

ARTIKEL 7: WEIGERING VAN DE BESTELLING

7.1 De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, het niet langer beschikbaar zijn van een goed, vaststelling van een abnormale hoeveelheid bestelde goederen en bij overmacht.

7.2 Reeds betaalde voorschotten of uitgevoerde betalingen zullen in dit geval volledig aan de koper worden terugbetaald via hetzelfde betalingsmiddel tenzij anders overeengekomen door beide partijen. 

ARTIKEL 8: AARD VAN DE ONDERNEMING EN KENMERKEN VAN HET GOED

8.1 REBEAT is een circulaire onderneming en handels aldus in tweedehands nieuwe of gebruikte goederen. De koper wordt hiervan voldoende op de hoogte gebracht op de website van de handelaar, m.n. www.rebeat.be.

8.2 De goederen die aangeboden worden via rebeat.be zijn tweedehands goederen tenzij anders vermeld. 

8.3 De verkoper verbindt er zich toe om de goederen in een goede staat af te leveren tenzij anders vermeld op de website. Gezien de aard van de goederen, m.n. tweedehands goederen, kan de koper geen nieuwstaat verwachten. De koper werd hierover voldoende geïnformeerd op de website van REBEAT. 

ARTIKEL 9: GARANTIE

9.1 De koper krijgt een garantie van 1 jaar op een aangekocht volledig drumstel in de categorie ‘volledige drumstellen’. Deze garantie is niet van toepassing op de verkoop van individuele onderdelen of shellsets. 

9.2 De garantie heeft uitsluitend betrekking op een gebrek dat reeds bestond bij levering. Gedurende 1 jaar verbindt de verkoper zich ertoe het defecte drumstel of een onderdeel daarvan kosteloos te herstellen of te vervangen. 

9.3 Voor schade aangebracht door de koper of derden, voor schade door ongelukken, natuurrampen, water of brand, slecht onderhoud of incorrect gebruik, kan geen beroep gedaan worden op de verleende garantie. 

ARTIKEL 10: BETALING

10.1 REBEAT aanvaardt betalingen via cash, bankoverschrijving, online betaling.

10.2 Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn van 30 dagen, is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.

10.3 Bij ernstige overschrijding van de betalingstermijn, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst eenzijdig te op te zeggen zonder verlies van het recht op verdere schadevergoeding.

10.4 Wanbetaling is een gegronde reden voor de verkoper om toekomstige aankopen, leveringen of prestaties te weigeren. 

ARTIKEL 11: EIGENDOMSOVERDRACHT

11.1 De overdracht van eigendom van de goederen die de verkoper levert, geschiedt bij algehele en volledige betaling van deze goederen en niet eerder. 

11.2 Het is de klant verboden om de goederen uit te lenen, in pand te geven, door te verkopen of weg te schenken vooraleer alle verplichtingen aan de verkoper werden voldaan. 

11.3 De risico overdracht vindt plaats op het moment van de levering van de goederen. 

ARTIKEL 13: OVERMACHT 

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-down, ziekte.

ARTIKEL 14: KLACHTEN 

14.1 Bij vragen, problemen of klachten kan de klant steeds contact opnemen via info@rebeat.be of 0497358802 op werkdagen tussen 09h00 en 17h00. 

14.2 De consument kan voor geschillenbeslechting terecht bij het ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

14.3 Klachten inzake conformiteit of gebreken moeten schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na de levering en voor ingebruikname. 

14.4 Klachten over de factuur dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum. Na deze periode van 30 dagen zal de factuur als aanvaard worden beschouwd. 


ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER 

15.1 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade ten gevolge een inbreuk tegen de algemene voorwaarden.

15.2 Slecht bij intentionele fouten of grove nalatigheden kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor een vergoeding beperkt tot de maximale som van de waarde van diensten en/ of goederen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN DEELBAARHEIDSCLAUSULE

16.1 Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en de verkoper. 

16.2 Indien één van de clausules in toepassing van de wet nietig wordt verklaard, zal ze voor niet geschreven worden gehouden, de overige clausules blijven echter geldig.

ARTIKEL 17:  PRIVACY EN GEGEVENSBEWAKING 
17.1 De gegevens van de klant worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen uitsluitend worden gebruikt voor communicatie en/ of correcte afhandeling van de overeenkomst of de bestelling. 

17.2 De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken voor het versturen van commerciële informatie of reclame.